vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

OPRAVA STATICKÝCH PORUCH

                                                                                                                                                                  

Vlivy působící na konstrukci

                                                                                                                                                                  

Na konstrukce obvodového pláště působí kombinace různých zatížení, které mohou mít zásadní vliv na výskyt poruch a na dobu životnosti jednotlivých konstrukcí, konstrukčních částí i objektu jako celku. Schopnost konstrukce plnit požadovanou funkci po předpokládanou dobu životnosti je dána odolností vůči zatížení a jeho účinkům. Zatížení může být vyvolané silovými účinky (vlastní tíha, užitné zatížení, vítr, sníh, mráz, seismicita, dopravní otřesy) nebo nesilovými účinky (teplo, vlhko, chemické vlivy, vliv dotvarování a smršťování, biologické vlivy, UV záření, elektromagnetické vlivy).
Účinky zatížení vlivů, kromě jiného, způsobují stárnutí konstrukcí a jejich degradaci. Rekonstrukce musí být vždy provedena s ohledem na dopady na všechny stavební obory, zejména pak na statiku. Často je nezbytné vypracovat před realizací stavební úpravy podrobnější průzkum odborníky, a to zejména v případech, kdy není dostupná prováděcí dokumentace objektu.
Nejednoduchou úlohou může být zejména stanovení závažnosti dané poruchy. Například co se týče druhů trhlin, může se jednat o aktivní, či pasivní. Aktivní trhliny jsou větší závažností než pasivní a lze je identifikovat v určitém časovém intervalu. Sanace tohoto typu trhlin je často nákladná, poněvadž se musí nejprve odstranit jejich příčina.

 

 

       
          

          

 Zdroj: Encyklopedie vad nemovitostí, 1.díl – hydroizolace, statika, povrchy, DEK, a.s. 2015, ISBN 978-80-87215-16-6
Obvodové konstrukce panelových budov – poruchy staveb, Leoš Červenka, nakladatelství Grada Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-6581-5