vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

IROP

 

O JAKÉ PROSTŘEDKY SE JEDNÁ?

Finanční prostředky poskytované z ESI fondů jsou považovány za veřejné prostředky, jejich poskytování se proto bude řídit všemi pravidly a předpisy ES pro veřejnou podporu.

KTERÝCH OBLASTÍ SE BUDE PROGRAM TÝKAT?

Území celé ČR mimo území hlavního města Prahy.

KDO JSOU OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ?

nepodnikající subjekty;
- Společenství vlastníků jednotek;
- Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Výzva se vztahuje pouze na bytové domy, tj. budovy, které odpovídají definici bytového domu podle písm.
a), § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt musí být jako bytový dům nebo objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí.

Fyzickou osobou podnikající je osoba samostatně výdělečně činná nebo fyzická osoba, která bytové prostory pronajímá. Oprávněnými žadateli nejsou fyzické osoby nepodnikající.

Jsou vyloučeny akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Žadatelem o dotaci nesmí být akciová společnost s jakýmkoli podílem listinných akcií na majitele. Doložení majetkové struktury akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele jako žadatele o dotaci jiným způsobem (např. přílohou k účetní závěrce nebo zápisem z jednání valné hromady žadatele) není možné a nemůže být považováno za prokázání majetkové struktury žadatele.

V jedné žádosti o podporu je možné podpořit snížení energetické náročnosti více budov. V jedné žádosti o podporu ale nelze podpořit bytové domy s rozdílnou procentuální výší podpory.

JAKOU FORMOU SE PROSTŘEDKY Z IROP POSKYTUJÍ?

Podpora bude poskytnuta formou dotace. Úvěry budou poskytovány na území definovaném v závěrech ex-ante posouzení finančního nástroje.

KDY MOHU ZAČÍT REALIZOVAT AKCI?

Nejdříve 1. 1. 2014, podrobnosti stanoví výzva. Pro žádosti v režimu veřejné podpory podle blokových výjimek: Činnosti uvedené v tabulce „Činnosti, které není možné zahájit před podáním písemné žádosti o podporu“ v příloze č. 4 „Motivační účinek projektů v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014“ těchto Pravidel není možné zahájit před podáním žádosti o podporu.

DO KDY MUSÍ BÝT REALIZACE HOTOVÁ?

Datum ukončení realizace projektu znamená prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu protokolem o předání a převzetí díla (např. dodávky staveb, přístrojů a zařízení, dokladem o kolaudaci, dokladem o zprovoznění) a fotodokumentací. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla) nesmí překročit termín ukončení realizace projektu uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) nebo ve Stanovení výdajů na financování akce OSS (dále jen „Stanovení výdajů“).

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ VÝŠE CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA JEDEN PROJEKT?

300 000 Kč

JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ VÝŠE CELKOVÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ NA JEDEN PROJEKT?

90 000 000 Kč

 

Více informací o dotačním programu IROP naleznete v naší PDF publikaci

ke stažení ZDE

nebo na webových stránkách http://www.crr.cz/cs/irop/