vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021+

 

KOMU JE PROGRAM URČEN?

Podpora z programu je určena výhradně těmto osobám:

 • vlastník stávajícího bytového domu,
 • stavebník nového bytového domu,
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu,
 • pověřený vlastník jednotky,
 • nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
 • osoba, které svědčí právo stavby.

V případě, že je zažádáno o podporu, musí žadatel zůstat vlastníkem budovy či stavby od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

KTERÝCH OBLASTÍ SE PROGRAM TÝKÁ?

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na bytových domech na území České republiky.

JAKÁ FORMA PODPORY JE TENTO PROGRAM?

Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

O JAKÉ PROSTŘEDKY SE JEDNÁ?

V prvních několika letech v programovém období 2021–2030 bude program financován z Nástroje pro oživení a odolnost v Národním plánu obnovy, a to celkem za 19 mld. Kč. Následně, od roku 2026, dojde k financování z tzv. emisních povolenek, a to 4 mld. Kč ročně.

JAKÁ JE VÝŠE PODPORY?

Maximální výše podpory na jedu žádost je omezena na 50 % celkových výdajů za realizaci, a to včetně případných dotačních bonusů.

V případě jednotlivých podporovaných opatřeních nemůže být výše podpory vyšší než doložené výdaje pro danou podoblast podpory.

KOLIKRÁT LZE VYUŽÍT TENTO PROGRAM?

Na jeden bytový dům lze podat pouze jedna žádost v rámci jedné výzvy k podávání žádosti. Poté, co je podpora v rámci první žádosti vyplacena, je možné podat další žádost.

CO VŠECHNO LZE FINANCOVAT?

 • Zateplení
 • Kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Příprava teplé vody, solární ohřev
 • Řízené větrání s rekuperací
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Projektová podpora
 • Novostavba
 • Fotovoltaické systémy
 • Zeleň
 • Stínicí technika
 • Zelené střechy
 • Ekomobilita
 • Bonus za kombinaci více opatření

 

KDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU?

Žádosti je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření.

KDY JE ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍJMŮ ŽÁDOSTÍ? 

Zahájení příjmu žádostí: 11.10.2021Finanční prostředky pro tento program jsou zajištěny minimálně do roku 2025, výhledově však až do roku 2030. Kdykoli v průběhu tohoto období je možno podat žádost.


 

VŠE CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT OHLEDNĚ PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Poslechněte si debatu , kterou povede moderátorka Michala Hergetová.