vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

     

KOMU JE PROGRAM URČEN?

- fyzické osoby podnikající i nepodnikající
- společenství vlastníků jednotek (dále SVJ)
- bytová družstva (dále BD)
- města a obce (včetně městských částí)
- případně další právnické osoby

KTERÝCH OBLASTÍ SE PROGRAM TÝKÁ?

Tato podpora se pro bytové domy týká pouze území hlavního města Prahy.

JAKÁ FORMA PODPORY JE TENTO PROGRAM?

Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.

O JAKÉ PROSTŘEDKY SE JEDNÁ?

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 - 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ VÝŠE PODPORY?

Konečná výše podpory uvedená v Registraci a rozhodnutí/Registraci a stanovení výdajů je stanovena na základě dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření a může být odlišná od maximální výše podpory uvedené v akceptačním dopise, nikoliv však vyšší. V případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory, je maximální výše podpory omezena aktuální maximální možnou výší čerpání veřejné podpory žadatelem.

Podpora je poskytována až do výše 30% celkových doložených způsobilých výdajů na všechna opatření

KOLIKRÁT LZE VYUŽÍT TENTO PROGRAM?

Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

CO VŠECHNO LZE FINANCOVAT?

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

- dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu.
- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

C. Efektivní využití zdrojů energie

- na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
- na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
- na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
- na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
- na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
- podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

KDY JE MOŽNÉ ŽÁDAT O PODPORU?

Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

KDY JE ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PŘÍJMŮ ŽÁDOSTÍ?

zahájení příjmů žádostí: 15. března 2016
ukončení žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

 

Více informací o dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM naleznete v naší PDF publikaci

ke stažení ZDE

nebo na webových stránkách https://www.novazelenausporam.cz/