vodoznak
KOMPLEXNÍ REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ ,,MĚNÍME NEJEN VZHLED DOMŮ, ALE I TVÁŘE CELÝCH MĚST“

JESSICA

Tento program je již ukončen

     

CO BYL PROGRAM JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)

Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program Jessica byl součástí koncepce Společné evropské podpory udržitelných investic do městských částí, financovaných z Evropských strukturálních fondů. Prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) byl poprvé využit přímo pro bytové domy. Pro období 2013-2015 získal Fond pilotní částku 550 mil. Kč, se kterou hospodařil prostřednictvím svého Holdingového fondu.

O JAKOU PODPORU SE JEDNALO?

V lednu 2014 byl zahájen příjem žádostí o nízkoúročené úvěry poskytované v rámci Programu Jessica. Poskytování zvýhodněných úvěrů pro vlastníky bytových domů šlo sjednat na pobočkách Komerční banky, a.s., ve městech s Integrovaným plánem rozvoje měst (IPRM).

CO ŠLO Z PROGRAMU FINANCOVAT?

 • rekonstrukce a modernizace společných částí bytových domů
 • zřízení či rekonstrukce sociálního bydlení

KOMU BYL PROGRAM URČEN?

 • obcím
 • bytovým družstvům či obchodním společnostem
 • dalším právnickým a fyzickým osobám vlastnícím bytový dům
 • společenstvím vlastníků
 • obcím a neziskovým organizacím pro oblast sociálního bydlení

NA JAKÉ ÚZEMÍ SE PROGRAM VZTAHOVAL?

Program Jessica byl určen pro 41 měst (znevýhodněných městských zón) na území České republiky - jednalo se o města s integrovaným plánem rozvoje měst.

JAKÉ BYLY HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU?

 • fixace úroků po celou dobu splácení s možností bezplatného splacení části nebo celého úvěru
 • délka splatnosti úvěru až 30 let
 • možnost odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků (úrok placen od počátku)
 • výše úvěru až 90% způsobilých výdajů realizace
 • spolufinancování, tj. kofinancování minimálně 10% nebo minimálně 25% výdajů investičního záměru podle toho, jestli žadatel čerpal v posledních 3 letech nějakou formu dotace či zvýhodněného úvěru
 • výše úvěru - od 1 milionu korun do 120 milionů korun
 • vázanost užívání - žadatel nesměl změnit způsob užívání bytového domu po dobu nejméně 10 let od uzavření úvěrové smlouvy